Тютчевиана

Cайт рабочей группы по изучению
творчества Ф. И. Тютчева

 

Ф. И. Тютчев
«Играй, покуда над тобою...»

Играй, покуда над тобою
Еще безоблачна лазурь;
Играй с людьми, играй с судьбою,
Ты – жизнь, назначенная к бою,
Ты – сердце, жаждущее бурь...

Как часто, грустными мечтами
Томимый, на тебя гляжу
И взор туманится слезами...
Зачем? Что общего меж нами?
Ты жить идешь – я ухожу.

Я слышал утренние грезы
Лишь пробудившегося дня...
Но поздние, живые грозы,
Но взрыв страстей, но страсти слезы –
Нет, это всё не для меня!

Но, может быть, под зноем лета
Ты вспомнишь о своей весне...
О, вспомни и про время это,
Как о забытом до рассвета,
Нам смутно грезившемся сне.

***

Перевод на английский язык.

Перевод на польский язык.

* * *

Play while above you
the sky is still cloudless.
Play with people, play with fate,
you – life destined for battle,
you – heart greedy for storms.

How often, tormented by sad dreams,
I look at you in anguish,
my gaze clouding with tears.
Why? What have we in common?
You're going to live, I'm going away.

I've sensed the morning dreams
of the barely woken day,
but late, living storms,
passions' outbursts, passions' tears,
no, none of this is for me!

But perhaps in summer heat
you'll recall your spring.
Oh, remember this time too
as we would a vague dream
escaping us as dawn approaches.

* * *

Igraj, dopóki na błękicie
Chmur nadchodzących nic nie wróży,
Z ludźmi i z losem igraj skrycie,
Ty, walkom przeznaczone życie,
Ty, serce, co pożąda burzy!

Często, znużony marzeniami,
Za tobą smutnym wzrokiem wodzę
I oko się powleka łzami...
Cóż jest wspólnego między nami?
Ty żyć zaczynasz — ja odchodzę.

Dnia budzącego się w radości
Dobrze rojenia znam poranne,
Lecz późnej nawałnicy pościg,
Lecz wybuch żądz, łzy namiętności,
Nie, to już wszystko jest nie dla mnie.

Może, gdy lata skwar nastanie,
Ty wspomnisz i o wiośnie swojej...
Wróć do dni tamtych, wspomnij na nie,
Jak na rozwiany przed świtaniem
Sen, który nam się mgliście roił.

НаверхПерейти к началу страницы
 
  © Разработчики: Андрей Белов, Борис Орехов, 2006.
Контактный адрес: [email protected].